• Slide03

Linky, odkazy

 

      Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk  
      Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk  
      Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk  
      Ústavný súd SR www.concourt.sk  
      Najvyšší súd SR www.nssr.gov.sk  
      Slovenská advokátska komora www.sak.sk  
      Slovenská komora exekútorov www.exekutor.sk  
      Notárska komora SR www.notar.sk  
      Obchodný register SR www.orsr.sk  
      Živnostenský register SR www.zrsr.sk  
      Ústredný portál verejnej správy www.portal.gov.sk  
      Katastrálny portál www.katasterportal.sk  
      Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  www.skgeodesy.sk  
      Elektronická zbierka zákonov http://jaspi.justice.gov.sk  
      Zbierka zákonov, Obchodný vestník www.zbierka.sk  
      Daňové riaditeľstvo SR www.drsr.sk  
      Colné riaditeľstvo SR www.colnasprava.sk  
      Najvyšší kontrolný úrad SR www.nku.gov.sk  
      Úrad priemyselného vlastníctva SR www.indprop.gov.sk  
      Národný bezpečnostný úrad www.nbusr.sk  
      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk  
      Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk  
      Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov.sk  
      Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk  
      Slovenská pošta www.posta.sk  Jarkovsky | Design