• Slide03

Vymáhanie pohľadávok

 • posúdenie právnej a reálnej vymožiteľnosti pohľadávky a stanovenie pravdepodobnosti úspechu v prípadnom súdnom spore
 • analýza finančných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky
 • príprava dokumentácie v súvislosti so zabezpečením záväzku
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia
 • upomienkový servis
 • spísanie žalobného návrhu vrátane zastupovania v konaní pred súdmi
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • zastupovanie veriteľa pri uplatňovaní nároku v procesnom postavení poškodeného v trestnom konaní
 • vedenie evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu nedoplatkov

Pri poskytovaní právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok vieme flexibilne zareagovať aj v prípadoch vyhlásenia konkurzov na osobu dlžníka, kde bezodkladne uskutočňujeme nevyhnutné úkony na úspešné uplatnenie pohľadávok.

Občianske právo

 • vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a právnych predpisov občianskeho práva (kúpna, darovacia, zámenná, nájomná zmluva, zmluva o pôžičke, výpožičke, o dielo a pod.)
 • právna analýza a posudzovanie zmluvných dokumentov
 • zastupovanie vo veciach ochrany osobnosti
 • riešenie neplatnosti a odporovateľnosti právnych úkonov
 • posudzovanie práv vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľa
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • susedské spory
 • vydržanie nehnuteľnosti
 • analýza a uplatňovanie nárokov z náhrady škody a nárokov z bezdôvodného obohatenia
 • zastupovanie v súdnom konaní
 • spisovanie zmluvných dojednaní pri zmene v osobe veriteľa, dlžníka (postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku a pod.) a pri jednotlivých spôsoboch zabezpečenia záväzku (zmluvná pokuta, ručenie, záložná zmluva, uznanie dlhu a pod.)
 • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
 • právne poradenstvo

Dedičské právo

 • konzultácie vo veci vypracovanie závetu, listiny o vydedení
 • analýza a uplatňovanie neplatnosti závetu, neplatnosti listiny o vydedení
 • zastupovanie v konaní o zaradenie aktív a pasív do dedičstva
 • riešenie ochrany oprávneného dediča
 • zastupovanie v dedičskom konaní pred notármi
 • zastupovanie v súdnom konaní v dedičských veciach
 • právne poradenstvo

Pracovné právo

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • vypracovanie dokumentov v súvislosti so skončením pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe)
 • analýza a uplatňovanie práv v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru
 • analýza a uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa, zamestnanca
 • vypracovanie interných právnych aktov zamestnávateľa upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov a ostatných zmluvných dojednaní podľa Zákonníka práce
 • poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenie a zdravotného poistenia
 • zastupovanie v konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi (Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a pod.)
 • právne poradenstvo

Právne služby v oblasti pracovného práva poskytujeme pre zamestnávateľov aj zamestnancov.

Rodinné právo

 • vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • zastupovanie v konaní o určenie, zníženie, zvýšenie výživného pre dieťa
 • zastupovanie v konaní o určenie, zníženie, zvýšenie ostatných vyživovacích povinností podľa Zákona o rodine
 • vymáhanie zameškaného výživného
 • uplatňovanie náhradného výživného
 • zastupovanie pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov cestou súdneho rozhodnutia alebo dohody účastníkov
 • zastupovanie pri schválení právneho úkonu za maloletého
 • riešenie osvojenia dieťaťa
 • určenie rodičovstva a zapretie otcovstva
 • vypracovanie návrhov, zmlúv a iných podaní podľa Zákona o rodine
 • právne poradenstvo

Právo k nehnuteľnostiam

 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpna, darovacia, zámenná zmluva a pod.)
 • vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zmlúv o predkupnom práve, zmlúv o zriadení vecného bremena a právach tretích osôb (právo prechodu cez pozemok, právo doživotného bývania a užívania a pod.)
 • spisovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • zastupovanie v katastrálnom konaní
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • právne poradenstvo

Súčasťou právneho servisu v oblasti práva k nehnuteľnostiam je aj podávanie oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad, čím sa kráti správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obchodné právo

 • založenie s.r.o. a iných obchodných spoločností, družstiev
 • vypracovanie podkladov a realizácia zmien v obchodných spoločnostiach (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, odvolanie a vymenovanie štatutárneho orgánu a zmena spôsobu ich konania, zmena spoločníkov - prevody obchodných podielov, zmena a doplnenie predmetu podnikania, zvyšovanie a znižovanie základného imania a pod.)
 • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
 • súčinnosť pri riadení spoločností (zvolávanie valných zhromaždení, spisovanie zápisníc o priebehu valného zhromaždenia, zo zasadnutí predstavenstiev a pod.)
 • vypracovanie právnych analýz a posudzovanie zmluvnej dokumentácie
 • príprava zmlúv podľa Obchodného zákonníka
 • vypracovanie návrhov na likvidáciu obchodnej spoločnosti
 • poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov a veriteľov likvidovanej spoločnosti
 • hospodárska súťaž
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie spoločností v súdnych sporoch
 • právne poradenstvo

Konkurzné právo

 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok FO (tzv. osobný bankrot)
 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok PO
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu
 • incidenčné žaloby (najmä žaloby o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu alebo žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty)
 • zastupovanie veriteľov na schôdzach veriteľov a pri ďalších úkonoch v rámci konkurzného konania
 • zastupovanie pri reštrukturalizácii dlžníka
 • komunikácia so súdmi a správcami konkurznej podstaty
 • právne poradenstvo

Trestné právo

 • obhajoba a zastupovanie obvineného vo všetkých štádiách trestného konania
 • vypracovanie návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania a iných podaní v rámci prípravného, súdneho aj vykonávacieho konania
 • analýza a príprava trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (vrátane uplatnenia náhrady škody)
 • zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov
 • právne poradenstvo

Splnomocnenie obhajcu pre zastupovanie obvineného môže udeliť aj rodinný príslušník obvineného (príbuzný v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel, druh alebo zúčastnená osoba).

Správne právo

 • vypracovanie vybraných podaní
 • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku
 • analýza a zastupovanie v priestupkovom konaní
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie pred stavebnými úradmi a orgánmi životného prostredia
 • právne poradenstvo

  a ďalšie právne a poradenské služby na základe požiadaviek klienta.

Jarkovsky | Design